Iznajmljivanje web prodavnica

Politika privatnosti

  1. Definicija termina

GDPR - Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti io slobodnom kretanju takvih podataka, i ukida Direktiva 95/46 / EZ (Uredba Opšta zaštita podataka)
Klijent - fizičko ili pravno lice koje popunjava porudžbinu usluge Atomer po narudžbenom nalogu.
Provajdera - kompanija All4Net doo, Matični broj Društva: 36654965, Hubeneho 10A, 831 06 Bratislavi.
Lični podaci - svaka informacija koja vodi identifikovanoj fizičkoj osobi koja se može identifikovati.
Atomer Service - skup usluga potrebnih za pružanje internetske aplikacije Kupca i drugih srodnih usluga.

  1. Politika privatnosti

2.1. Slanje naredbe od online formular za nabavku usluga, klijent potvrđuje da razume uslovima privatnosti slaže sa njihovom obliku i prihvatiti ih u celini.
2.2 Pružalac je lični podaci prema čl. 4 tačka 7) Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka, i za otmana Direktiva Uredbe 95/46 / EZ (Opšta zaštita podataka). Provajder se obavezuje da obrađuje podatke u skladu sa zakonom.
2.3 Provajder koristi kolačiće kako bi poboljšao kvalitet usluge. Pregledanjem i korišćenjem sajta, Kupac se slaže i prihvata ovu činjenicu.
2.4 Kupac ima pravo na pristup (član 15 GDPR), ispravljanje (u skladu sa članom 16. GDPR), brisanje (član 17 GDPR), obrada smanjenja (član 18 GDPR), fleksibilnost (član 20 GDPR) lične podatke i pravo na prigovor ( prema članu 21 BDP-a).
2.5. Za uspješno naručivanje plaćene verzije, potrebne informacije su:

  •  Ime i prezime
  •  adresa
  •  telefon
  •  E-pošta

Svrha obrade ličnih podataka je pružanje naloga za usluge i ostvarivanje prava i obaveza koje proizilaze iz ugovornog odnosa.
2.6 Provajder koristi usluge posrednika za veb hosting i registrar usluge. Posrednik je odgovoran za obezbeđivanje ličnih podataka u fizičkom, softverskom i hardverskom obliku.
2.7. Korisnik nema obavezu upisivanja ličnih podataka, ali je neophodan uslov za zaključivanje i ispunjenje ugovora.
2.8 Dobavljač ne donosi automatski pojedinačne odluke u skladu sa članom 22. BDP.

  1. Prava i obaveze strana

3.1. Ponuđač je posrednik prema korisničkim podacima kupca kupca. Korisnik je operater protiv svojih korisnika.
3.2 Davalac obavezuje da obrađuje lične podatke kupaca klijenta da pruži uslugu Atomer vremena potrebnog za ostvarivanja prava i obaveza koje proističu iz ugovornog odnosa između davaoca i klijenta i ispravljanje ugovora.
3.3 Korisnik se obavezuje da obavesti Ponuđača o svim činjenicama koje mogu uticati na ispunjavanje Politike privatnosti.
3.4. Klijent ovlašćuje učešće posrednika, koji su davalac Vebhosting usluga i centralni registar domena (SK-NIC, Inc.) da obradi ličnih podataka. U slučaju dodavanja novog posrednika, Provajder obaveštava Klijenta i Klijent ima pravo da doda prigovor.
3.5. Provajder obrađuje podatke u skladu sa zakonom i čini napore da se obezbedi lične podatke od gubitka, zloupotrebe, izmene i neovlašćenog obradu. Pružalac obezbeđuje da samo ovlašćena lica Pružalaca i Pružalaca imaju pristup ličnim podacima. Ovi ljudi pristupaju ličnim podacima pod svojim pristupnim podacima.
3.6. Provajder zadržava pravo da jednostrano promeni politiku privatnosti. Nakon promene, Ponuđač je obavezan da objavi izmijenjenu Politiku privatnosti na svojoj veb stranici bez nepotrebnog odlaganja.


Ovi uslovi važe od 14.05.2018.

Svojstva sistema Iznajmljivanje web prodavnica Šta može da pruži Atomer Kontaktirajte nas
© 2011 - 2020 Atomer.rs